ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“Спечели двоен билета за  – концерта на Никос Вертис”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Спечели дзвоен билет за музикалното събитие– концерта на Никос Вертис” се организира и провежда от радио Вероника, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: https://www.radioveronika.bg/

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.radioveronika.bg/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията “Спечели двоен билета за  – концерта на Никос Вертис” се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 20.02.2023 г. и продължава до 02.03.2023г. включително.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на RADIOPLAY MEDIA, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За участие в Промоцията е необходима регистрация. Регистрацията се извършва лично от участника в Промоцията в периода от 00 ч. на 20.02.2023 г. и до 17:00 ч. на 02.03.2023 г., чрез правилно попълване на регистрационната форма в Интернет страницата на www.radioveronika.bg. За участие в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила, могат да се регистрират всеки ден от периода на Промоцията. 

6.2. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

6.3. За да участват в тегленето на наградата, участниците трябва да се регистрират и да отговорят вярно на поставения от Организатора въпрос в Промоцията. 

6.4. Наградата е покана за двама за концерта на Никос Вертис на 08.03.2023 в Зала 1 на НДК. Общо наградите са 3 броя.

ЧАСТ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

ЧАСТ 8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

9.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, електронна поща, SMS или друг начин по време на промоцията и след това. 

ЧАСТ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на радио Вероника.

10.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.