ПРАВИЛА НА ИГРА

"Спечели двоен билет за концерта на "Йоргос Мазонакис“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на "Спечели двоен билет за концерта на Йоргос Мазонакис"

(наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.https://www.radioveronika.bg/ за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 17.07.2023 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.radioveronika.bg/

В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Радио Вероника"

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България

3.2. Играта се провежда в периода от 17.07.2023 година до 01.09.2023 година, включително. 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, което отговаря на следните условия:

4.2.2. в периода на Играта е попълнил коректно регистрационната форма в сайта: .https://www.radioveronika.bg/

4.3. С включването си в Играта участниците приемат да спазват настоящите Правила. В случай, че участник в Играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес 

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само веднъж

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Печелившите участници се избират на случаен принцип в ефира на радио Вероника след 18:00 часа два поредни петъка - на 21.07 и 28.07

6.2. Спечелилите участници получават наградата си лично от организатора 

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.4. Награди в Играта:

2 броя двоен билет за концерта на Йоргос Мазонакис

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта, както и в случаите на извънредни обстоятелства или неизправности във Facebook-страницата https://www.facebook.com/cityradiotv или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

7.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

7.3. Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата www.radioveronika.bg за периода на провеждане на Играта.

8.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

8.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

8.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

8.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

9.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

9.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите. Съгласието за съхраняване и обработване на личните данни на лица, ненавършили 18 години се дава от техните родители/законни представители.

9.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

9.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

9.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

9.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.